3.B.2 Beleidsverklaring

Rijnstaal Alphen bv wil milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat wil zeggen bewust blijven werken aan het vermijden van milieuonvriendelijke effecten, zowel op de bouwplaatsen als op kantoor, dit geheel minimaal binnen het kader van de wettelijk gestelde milieu-eisen. Rijnstaal Alphen bv heeft inzicht in haar Carbon Footprint en communiceert hier zowel intern als extern over. Dit met als doelstelling energiebesparing te realiseren en daarmee de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken.

Het KAM-beleid van Rijnstaal Alphen bv wordt jaarlijks vanuit de managementbeoordeling vertaald in een taakstellend beleidsplan. In het verslag van de managementbeoordeling en het beleidsplan worden concrete verbeterdoelstellingen uitgewerkt op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (inclusief de energiebesparings- en CO2-reductiedoelstellingen).

 

Reacties zijn gesloten.